Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност Строителен надзор по време на строителството Координатор по безопасни и здравословни условия на труд

     „Строителен надзор ЕП” ООД има значителен опит и резултати по отношение на:

 

  • Оценяване на съответствието със съществените изисквания на инвестиционните проекти;

    Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти;

  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност;

  • Строителен надзор по време на строителството;

  • Инвеститорски контрол по време на строителството;

  • Координатор по безопасни и здравословни условия на труд;

  • Пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация;

  

 

„Строителен надзор ЕП” ООД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130480079. Дружеството е оправомощено да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява строителен надзор от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с лиценз № РК - 0344/17.11.2014г. със срок на валидност до 17.11.2019г. „Строителен надзор ЕП” ООД има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, за което има издаден сертификат 29453/13/S.

 

 

     © 2018 by SNEP Ltd. tel. + 359 889 667 667
Free Joomla 3.5 Templates
Facebook Linked In